Návrh zákona o registrovaných partnerstvách dnes v parlamente

Autor: Stanislav Fořt | 24.8.2012 o 19:56 | Karma článku: 6,49 | Prečítané:  1299x

24.8.2012 sa medzi publikovanými materiálmi NRSR objavil aj návrh zákona o registrovanom partnerstve vrátane jeho kompletného znenia. Predkladajú ho traja poslanci SaS. Ak by získal podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, mohol by byť schválený na októbrovej schôdzi parlamentu a následne nadobudnúť účinnosť od 1.1.2013. Slovensko by sa tak pripojili k väčšine členských krajín EÚ vrátane Českej republiky, kde už obdobný právny inštitút slúži občanom. Myslíte, že by ste mohli v roku 2013 obdržať oznámenie o uzatvorení registrovaného partnerstva od vášho známeho či priateľky, súrodenca, či iného príbuzného alebo kolegu z práce?

Návrh

 

Zákon

 

z ........... 2012,

 

o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje podmienky vzniku registrovaného partnerstva, postavenie a rozsah práv a povinností registrovaných partnerov a jeho zánik.

 

§ 2

Základné ustanovenia

 

(1) Každý má právo uzavrieť registrované partnerstvo.

 

(2) Registrované partnerstvo je trvalé spoločenstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktoré vzniklo spôsobom ustanoveným týmto zákonom (ďalej len „partnerstvo“).

 

(3) Registrovaným partnerom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá uzavrela partnerstvo (ďalej len „partner“).

 

(4) Partneri sú voči sebe navzájom osoby blízke).

 

(5) Partnerstvo sa považuje na účely osobitných predpisov za rodinný stav.

 

(6) Údaj o partnerstve sa zapisuje na miesto rodinného stavu vo všetkých verejných listinách, v ktorých sa rodinný stav uvádza.

 

Vznik partnerstva

§ 3

 

(1) Partnerstvo vzniká súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie“) pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad“), že chcú uzavrieť partnerstvo.

 

(2) Pred vyhlásením podľa odseku 1 osoby uzavierajúce partnerstvo výslovne uvedú, že im nie sú známe žiadne okolnosti vylučujúce uzavretie partnerstva.

 

(3) Vyhlásenie podľa odseku 1 urobia osoby uzavierajúce partnerstvopred matrikárom na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jedna z nich trvalý pobyt.

 

(4) Matričný úrad určený podľa odseku 3 môže povoliť uzavretie partnerstva pred iným matričným úradom.

 

(5) Ak je život jednej z osôb priamo ohrozený, partnerstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 4 sa nevyžaduje.

 

(6) Ak žiadna z osôb nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nie je možné určiť príslušnosť matričného úradu podľa odsekov 4 a 5, vyhlásenie je možné urobiť na ktoromkoľvek matričnom úrade.

 

(7) O vyhlásení sa spisuje zápisnica o uzavretí partnerstva, ktorú podpisujú osoby uzavierajúce partnerstvo, matrikár a tlmočník, ak je jeho prítomnosť k vyhláseniu nutná.

 

(8) Uzavretie partnerstva zapisuje matričný úrad do knihy registrovaných partnerstiev), kde sa vedie evidencia fyzických osôb, ktoré na území Slovenskej republiky uzavreli partnerstvo.

 

 

§ 4

 

(1) Partnerstvo môže uzavrieť každý, komu to zákon nezakazuje.

 

(2) Podmienkou uzavretia partnerstva je, aby aspoň jedna z osôb vstupujúcich do partnerstva bola štátnym občanom Slovenskej republiky.

 

(3) Partnerstvo nemôže vzniknúť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením. V takom prípade súd, aj bez návrhu rozhodne, že partnerstvo je neplatné.

 

(4) Partnerstvo nemôže uzavrieť osoba, ktorá

 

a) nedosiahla vek 18 rokov,

b) nie je plne spôsobilá na právne úkony,

c) pred uzavretím partnerstva už vstúpila do manželstva alebo uzavrela partnerstvo s inou osobou, alebo iný obdobný zväzok v zahraničí a toto manželstvo alebo partnerstvo trvá.

 

§ 5

 

(1) Osoby uzavierajúce partnerstvo sú povinné pred jeho uzavretím predložiť doklady určené osobitným predpisom ).

 

(2) Osoba, ktorá chce uzavrieť partnerstvo je súčasne povinná preukázať, že jej skoršie partnerstvo alebo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.

 

(3) Pri uzavretí partnerstva pred matričným úradom osoby uzavierajúce partnerstvo súhlasne vyhlásia, či

 

a) priezvisko jednej z nich bude ich spoločným priezviskom,

b) si ponechajú svoje doterajšie priezviská, alebo

c) priezvisko jednej z nich bude ich spoločným priezviskom a jedna z nich si zároveň ako druhé priezvisko v poradí ponechá svoje doterajšie priezvisko; osoba, ktorá už má dve priezviská, uvedie, ktoré z doterajších priezvisk bude uvedené ako druhé priezvisko v poradí po uzavretí partnerstva.

 

§ 6

Neexistencia a neplatnosť partnerstva

 

(1) Partnerstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí partnerstva

 

a) bolo vynútené násilím,

b) urobila osoba mladšia ako 18 rokov,

c) bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 3 ods. 4 a 5,

d) urobili osoby, z ktorých ani jedna nebola občanom Slovenskej republiky,

e) bolo urobené na základe nepravdivých údajov, ktoré jedna z osôb uzavierajúca partnerstvo úmyselne uviedla v dokladoch potrebných k vyhláseniu.

 

(2) Ak vznikne partnerstvo napriek skutočnostiam uvedeným v odseku 1, súd vyhlási partnerstvo za neplatné.

 

(3) Na partnerstvo, ktoré bolo vyhlásené za neplatné, sa prihliada ako by nikdy nevzniklo.

 

(4) O tom, že partnerstvo nevzniklo, alebo že je neplatné, rozhodne súd aj bez návrhu. Inak rozhoduje na návrh, ktorý je oprávnený podať každý, kto preukáže na veci právny záujem.

 

Práva a povinnosti partnerov

§ 7

 

(1) V partnerstve sú si partneri rovní v právach a povinnostiach.

 

(2) O uspokojovanie potrieb partnerov sú povinní starať sa obaja partneri podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb podľa predchádzajúcej vety je aj osobná starostlivosť o dieťa jedného z partnerov a domácnosť.

 

(3) O záležitostiach týkajúcich sa partnerského spolužitia rozhodujú obaja partneri spoločne; pokiaľ sa partneri nedohodnú v podstatných veciach, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd.

 

§ 8

 

(1) Partneri sú oprávnení zastupovať sa navzájom v bežných veciach, najmä prijímať za druhého partnera bežné plnenia.

 

(2) Konanie jedného z partnerov pri obstarávaní bežných vecí zaväzuje oboch partnerov spoločne a nerozdielne; to platí pre záväzky, ktoré vznikli počas trvania partnerstva, ako aj v prípade, že partnerstvo bolo následne vyhlásené za neplatné.

 

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak druhý partner tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil a ak to bolo tejto osobe známe.

 

(4) Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiaden z partnerov súhlas druhého partnera.

 

§ 9

Vyživovacia povinnosť medzi partnermi

 

(1) Partneri majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.

 

(2) Ak ktorýkoľvek z partnerov neplní túto povinnosť, určí súd na návrh niektorého z partnerov jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch partnerov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť).

 

(3) Vyživovacia povinnosť medzi partnermi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom.

 

§ 10

Vyživovacia povinnosť po zrušení partnerstva

 

(1) Pokiaľ bolo partnerstvo zrušené, môže sa bývalý partner, ktorý nie je schopný sa sám živiť, žiadať od druhého partnera, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Pokiaľ sa bývalí partneri nedohodnú, rozhodne o výživnom na návrh niektorého z nich súd.

 

(2) Výživné po zrušení partnerstva možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov odo dňa zrušenia partnerstva.

 

(3) Výživné sa vypláca v pravidelnej mesačnej čiastke, pokiaľ sa partneri písomne nedohodli, že výživné vyplatia jednorazovou čiastkou, ktorej výška je uvedená v písomnej dohode.

 

(4) Právo na výživné medzi bývalými partnermi zaniká dňom

 

a) smrti povinného partnera alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo

b) kedy oprávnený bývalý partner uzavrie nové partnerstvo alebo manželstvo.

§ 11

 

(1) Pri určení výživného súd prihliadne na odôvodnené potreby oprávneného partnera, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného partnera. Súd pri hodnotení skutkového stavu skúma najmä, či sa povinný partner nevzdal bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania alebo zárobkovej činnosti alebo majetkového prospechu, prípadne či nepodstupuje neprimerané majetkové riziká.

 

(2) Súd výživné neprizná, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi.

 

(3) Právo na výživné sa nepremlčuje. Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného sa premlčujú.

 

(4) Výživné možno priznať len odo dňa začatia konania o určenie výživného.

 

§ 12

Výkon rodičovských práv a povinností partnermi

(1) Rodičovské práva partnerov zostávajú zachované v plnom rozsahu, vrátane práva vychovávať dieťa v osobnej starostlivosti.

 

(2) Pokiaľ partneri žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom, sú povinní sa o dieťa starať a spoločne sa podieľať na jeho výchove. Rodičovské práva a povinnosti

 

sú upravené osobitným predpisom5)

.

 

(3) Po zániku partnerstva smrťou jedného z partnerov môže byť maloleté dieťa zverené do starostlivosti druhého partnera a to aj v prípade, že tento partner nie je biologickým rodičom maloletého dieťaťa.

 

(4) Vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom a detí k rodičom upravuje osobitný predpis).

Zánik partnerstva

§ 13

 

Partnerstvo zaniká

a) smrťou jedného z partnerov alebo vyhlásením jedného z partnerov za mŕtveho,
b) zrušením.

§ 14

 

(1) Partnerstvo zaniká dňom smrti partnera. Pokiaľ bol partner vyhlásený za mŕtveho, zaniká partnerstvo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení druhého partnera za mŕtveho.

 

(2) Pokiaľ bolo rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho zrušené, pretože sa zistilo, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho žije, má sa za to, že partnerstvo trvá. Pokiaľ druhý partner medzičasom uzavrel nové partnerstvo alebo manželstvo, skoršie partnerstvo sa neobnoví.

 

§ 15

Partnerstvo možno zrušiť spoločným vyhlásením partnerov (§ 16) alebo rozhodnutím súdu.

 

§ 16

 

(1) Partnerstvo zanikne spoločným vyhlásením partnerov pred matričným úradom o tom, že nechcú zotrvať v partnerstve.

 

(2) Vyhlásenie podľa odseku 1 urobia osoby zrušujúce partnerstvo pred matrikárom na matričnom úrade, na ktorom uzavreli partnerstvo.

 

§ 17

 

(1) Ak sú vzťahy medzi partnermi narušené a rozvrátené a nemožno očakávať obnovenie partnerského spolužitia, súd môže partnerstvo na návrh niektorého z partnerov zrušiť.

 

(2) Ak jeden z partnerov so zrušením partnerstva nesúhlasí, súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi partnermi a pri zrušení partnerstva na ne prihliada.

 

(3) Skúmanie splnenia podmienok zrušenia partnerstva podľa odseku 1 v konaní pred súdom možno nahradiť súhlasným vyhlásením partnerov.

 

Čl. II

 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 sa za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo partnerovi1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 114 sa za slovo „manželmi“ vkladajú slová „alebo partnermi.“.

3. V § 116 sa za slovo „súrodenec“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel a partner1a)“.

4. V § 473 ods. 1 sa za slovo „deti“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel alebo partner1a)“.

5. V § 474 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner1a)“.

6. V § 474 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner1a)“.

7. V § 475 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner1a)“.

8. V § 817 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner1a)“.

 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z. a zákona č. 217/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 5 sa za slová „skoršie manželstvo“ vkladajú slová „alebo partnerstvo“ a za slová „že manželstvo“ sa vkladajú slová „alebo partnerstvo4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 9 ods. 1 sa za slová „vydatou ženou“ vkladajú slová „alebo s osobou, ktorá uzavrela partnerstvo4a), pokiaľ toto partnerstvo trvá“.

3. V § 9 ods. 2 sa za slová „skoršie manželstvo“ vkladaj slová „alebo partnerstvo4a)“.

4. V § 13 ods. 2 sa za slová „vydatou ženou“ vkladajú slová „alebo s osobou, ktorá uzavrela partnerstvo4a), pokiaľ toto partnerstvo trvá.“.

 

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. zákona č. 262/2011 Z. z. a zákona č. 313/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 127 ods. 4 sa za slová „a manžel“ vkladajú slová „alebo partner podľa osobitného predpistu“.

2. V § 127 ods. 5 sa za slová „bývalý manžel“ vkladajú slová „partner alebo bývalý partner podľa osobitného predpisu“.

3. § 204 znie:

§ 204

Dvojmanželstvo a dvojpartnerstvo

(1) Kto za trvania svojho manželstva alebo partnerstva uzavrie iné manželstvo alebo partnerstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo alebo partnerstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve alebo partnerstve.“.

4. V § 373 ods. 3 písm. b) sa za slová „alebo rozvod manželstva“ vkladajú slová „alebo zrušenie partnerstva“.

Čl. V

 

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 39 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner podľa osobitného predpisu,“.

2. V § 130 ods. 1 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner podľa osobitného predpisu“.

3. V § 130 ods. 2 sa slová „manželovi alebo druhovi“ nahrádzajú slovami „manželovi, partnerovi alebo druhovi“.

4. V § 196 ods. 2 sa slová „manželovi alebo druhovi“ nahrádzajú slovami „manželovi, partnerovi alebo druhovi“.

5. V § 308 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner podľa osobitného predpisu“.

6. V § 369 ods. 5 sa slová „manžel alebo druh“ nahrádzajú slovami „manžel, partner alebo druh“.

Čl. VI

 

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 80 písmeno a) znie:

 

2. V § 88 ods. 1 písmeno a) znie:

 

„a) v obvode, ktorého mali manželia alebo partneri posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod manželstva, zrušenie partnerstva, neplatnosť manželstva alebo partnerstva alebo o určenie, či tu manželstvo alebo partnerstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov alebo partnerov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa;“.

 

3. V § 93 ods. 1 znie:

 

„(1) Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod manželstva, zrušenie partnerstva, neplatnosť manželstva alebo partnerstva alebo určenie, či tu manželstvo alebo partnerstvo je alebo nie je.“.

 

4. V § 94 ods. 1 druhá veta znie:

 

„Ak však ide o konanie o neplatnosť manželstva alebo partnerstva, sú účastníkmi len manželia alebo partneri.“.

 

5. V § 96 ods. 3 prvá veta znie:

 

„Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod manželstva, zrušenie partnerstva, neplatnosť manželstva alebo partnerstva alebo určenie, či tu manželstvo alebo partnerstvo je alebo nie je.“.

 

6. V § 100 ods. 2 znie:

 

„ (2) V konaní o rozvod manželstva alebo o zrušenie partnerstva súd vedie manželov alebo partnerov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.“.

 

7. V § 107 ods. 2 sa vkladá druhá veta, ktorá znie:

 

„Konanie súd zastaví aj vtedy, ak zomrie partner pred právoplatným skončením konania o zrušenie partnerstva, neplatnosť partnerstva alebo o určenie, či tu partnerstvo je alebo nie je.“.

 

8. V § 110 sa za slovo „rozvod“ vkladajú slová „alebo o zrušenie partnerstva“.

 

9. V § 111 ods. 3 sa za slovo „rozvod“ vkladajú slová „alebo o zrušenie partnerstva“.

 

10. V § 144 ods. 2 sa za slová „neplatnosť manželstva“ vkladá čiarka a slová „ o zrušenie alebo neplatnosť partnerstva“ a za slová „či tu manželstvo“ vkladajú slová „alebo partnerstvo“.

 

11. V § 175e sa za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo partnerovi“.

 

12. V § 204 ods. 3 znie:

 

„(3) Odpustenie zmeškania lehoty na odvolanie nie je prípustné, ak ide o odvolanie proti rozsudku, ktorým bolo vyslovené, že sa manželstvo rozvádza, že partnerstvo sa zrušuje, že je manželstvo alebo partnerstvo neplatné, alebo že nie je. V týchto prípadoch neplatí ustanovenie odseku 2 druhej vety.“.

 

13. V § 229 písmeno a) znie:

 

„a) ktorými sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že partnerstvo sa zrušuje, že je manželstvo alebo partnerstvo neplatné, alebo že tu nie je;“.

 

Čl. VII

 

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

 

Za § 22 sa vkladá nový § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠22a

Vzťahy medzi partnermi

 

Pre úpravu vzťahov medzi partnermi sa ustanovenia § 19 až 22 použijú primerane.“.

 

Čl. VIII

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z. a zákona č. 512/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 35 ods. 1 sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera“.

2. V § 40 ods. 1 znie:

„(1) Osamelý zamestnanec je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený, rozvedený, alebo ktorého partnerstvo zaniklo.“.

3. V § 40 ods. 5 sa za všetky slová „manžel“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner“ v príslušnom gramatickom tvare.

4. V § 53 ods. 5 písm. c) sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera“.

5. V § 141 ods. 2 písm. d) body 1 až 3 sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera“.

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z.z., zákona č. 298/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 195/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 122/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 441/2001 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 507/2001 Z.z., zákona č. 139/2002 Z.z., zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 430/2003 Z.z., zákona č. 510/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 534/2003 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 570/2005 Z.z., zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 211/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 547/2007 Z.z., zákona č. 666/2007 Z.z., zákona č. 86/2008 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 298/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 479/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 70/2009 Z.z., zákona č. 72/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 206/2009 Z.z., zákona č. 387/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 60/2010 Z.z., zákona č. 433/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 313/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 79/2012 Z.z. a zákona č. 96/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 68 ods. 3 sa za slovo „súrodenec“ vkladá čiarka a slová „a manžel“ sa nahrádzajú slovami „manžel alebo partner8d)“.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

"8d) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. X

 

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 219/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 423/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 586/2003 Z.z., zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 544/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 624/2004 Z.z., zákona č. 650/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 470/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 555/2005 Z.z., zákona č. 567/2005 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 17/2007 Z.z., zákona č. 99/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 448/2008 Z.z., zákona č. 186/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 129/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 249/2011 Z.z. a zákona č. 395/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 1 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladá čiarka a slová „partner (partnerka) 28aaa)“.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aaa znie:

„28aaa) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 13 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 6 a 7 sa za slovo „pozostalý manžel“ vkladajú slová „alebo partner“.

3. V § 57 ods. 2 sa za slovo „pozostalý manžel“ vkladajú slová „alebo partner“.

 

 

Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z.z., zákona č. 453/2004 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z., zákona č. 592/2006 Z.z. a zákona č. 554/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XII

 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z. a zákona č. 172/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 25 ods. 1 písm. b) sa za slová „manželovi alebo manželke,“ vkladajú slová „partnerovi alebo partnerke,“.

Čl. XIII

 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., zákona č. 653 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z. a zákona č. 189/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

 

1. V § 5 ods. 7 písm. d) sa za slová „manželovi (manželke)“ vkladajú slová „alebo partnerovi (partnerke)19)“ a za slová „manželky (manžela)“ sa vkladajú slová „alebo partnerky (partnera)19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 9 ods. 1 písm. b) sa za slovo „manželov“ vkladajú slová „alebo partnerov19)“.

3. V § 11 sa za slová „manželka (manžel)“ vkladajú slová „alebo partnerka (partner)19)“ v príslušnom gramatickom tvare.

4. V § 33 ods. 2 sa za slovo „manželov“ vkladajú slová „alebo druhého z partnerov19)“.

5. V § 37 ods. 1 písm. a) sa za slová „manželky (manžela)“ vkladajú slová „alebo partnerky (partnera)19)“.

6. V § 38 ods. 4 sa za slová „manželku (manžela)“ vkladajú slová „alebo partnerku (partnera)19)“.

Čl. XIV

 

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 600/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 186/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 439/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 721/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 244/2005 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 584/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z.z., zákona č. 529/2006 Z.z., zákona č. 592/2006 Z.z., zákona č. 677/2006 Z.z., zákona č. 274/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 555/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z.z., zákona č. 434/2008 Z.z., zákona č. 449/2008 Z.z., zákona č. 599/2008 Z.z., zákona č. 108/2009 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 200/2009 Z.z., zákona č. 285/2009 Z.z., zákona č. 571/2009 Z.z., zákona č. 572/2009 Z.z., zákona č. 52/2010 Z.z., zákona č. 151/2010 Z.z., zákona č. 403/2010 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 125/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z. a zákona č. 334/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 2 a ods. 5 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladá čiarka a slová „alebo partner (partnerka)35aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

2. V § 17 ods. 3 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladá čiarka a slová „alebo partner (partnerka)35aa),“.

 

3. V § 39 ods. 1 písm. a) sa za slovo „manžela“ vkladá čiarka a slová „alebo partnera 35aa)“ a za slová „manžela (manželky)“ vkladá čiarka a slová „alebo partnera (partnerky),35aa)“.

 

4. V § 39 ods. 3 písm. a) za slová „manžela (manželky)“ vkladá čiarka a slová „alebo partnera (partnerky),35aa)“.

 

5. V § 49 ods. 2 písm. c) sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner,35aa)“.

 

6. V § 74 ods. 1 sa v uvádzacej vete za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo partnerovi,35aa)“.

 

7. V § 74 ods. 2 sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera,35aa)“.

 

8. V § 74 ods. 5 písm. a) sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva, 35aa)“.

 

9. V § 74 ods. 5 písm. b) sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnerky,35aa)“.

 

10. V § 74 ods. 6 sa za slovo „manželke“ vkladajú slová „alebo partnerke,35aa)“.

 

11. V § 75 ods. 1 a 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner,35aa)“.

 

12. V § 94 ods. 1 znie:

„(1) Manžel, manželka, partner35aa), partnerka35aa) a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie.“

 

13. V § 94 ods. 2 a 3 sa za slová „manžela alebo manželky“ vkladajú slová „alebo partnera alebo partnerky,35aa)“.

 

14. V § 117 ods. 1 sa za slová „manžela (manželky)“ vkladajú slová „alebo partnera (partnerky),35aa)“.

 

15. V § 118 ods. 1 a 2 sa za slová „manžela (manželku)“ vkladajú slová „alebo partnera (partnerku),35aa)“.

 

Čl. XV

 

Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z.z., zákona č. 534/2002 Z.z., zákona č. 463/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 732/2004 Z.z., zákona č. 592/2006 Z.z., zákona č. 274/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 449/2008 Z.z., zákona č. 58/2009 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 70/2009 Z.z., zákona č. 82/2009 Z.z., zákona č. 285/2009 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z. a zákona č. 220/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 25 sa za slová „manžel“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner 3ga)“ v príslušnom gramatickom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ga znie:

„3ga) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

2. V § 26 ods. 1 sa za slovo „manželovi“ vkladajú slová „alebo partnerovi3ga)“.

 

3. V § 37 sa za slová „manžel“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner 3ga)“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

4. V § 48 sa za slovo „manželom“ vkladajú slová „alebo partnerom3ga)“.

 

5. V § 50 sa za slová „manžel“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner 3ga)“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

6. V § 50 ods. 2 písm. f) sa za slovo „manželstvo“ vkladajú slová „alebo partnerstvo3ga)“.

 

7. V § 50 ods. 3 sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva3ga)“.

 

8. V § 50 ods. 4 písm. a) sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva3ga)“.

 

9. V § 52 ods. 1 sa za slovo „manželkou“ vkladajú slová „alebo partnerkou3ga)“.

 

10. V § 52 ods. 2 písm. a) sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva3ga)“.

 

11. V § 52 ods. 2 písm. b) sa za slovo „manželkou“ vkladajú slová „alebo partnerkou3ga)“.

 

12. V § 69 sa za všetky slová „manžel“, „manželka“ a „manželia“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partner“ alebo „alebo partnerka“ a „alebo partneri“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

13. V § 77 sa za slová „manželka (manžel)“ vkladajú slová „alebo partnerka (partner), 3ga)“.

 

14. V § 82 sa za všetky slová „manželke (manželovi)“ vkladajú slová „alebo partnerke (partnerovi)“.

 

15. V § 94 ods. 1 písm. c) bod 1 sa za slová „manželky“ vkladajú slová „alebo partnera, 3ga)“.

 

16. V § 111 ods. 1 sa za slová „manžela (manželku)“ vkladajú slová „alebo partnera (partnerku), 3ga)“.

 

Čl. XVI

 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010 Z.z. a zákona č. 50/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 3 ods. 7 sa za slovo „manželka“ vkladajú slová „alebo partner, partnerka 11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

 

2. V § 50 ods. 5 sa za slová „manžel alebo manželka“ vkladajú slová „alebo partner alebo partnerka 11a)“.

 

3. V § 72 ods. 13 písm. b) bod 1 sa za slová „manžel (manželka)“ vkladajú slová „alebo partner (partnerka)11a)“.

 

4. V prílohe 4b sa za slová „manžel (manželka)“ vkladajú slová „alebo partner (partnerka)11a)“.

Čl. XVII

 

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 614/2004 Z.z., zákona č. 1/2005 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 528/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 139/2008 Z.z., zákona č. 233/2008 Z.z., zákona č. 263/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 562/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z.z., zákona č. 108/2009 Z.z., zákona č. 266/2009 Z.z., zákona č. 463/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 52/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 373/2010 Z.z., zákona č. 120/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 257/2011 Z.z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 36 ods. 4 písm. a) sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera42a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a) Zákon č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

 

2. V § 53a ods. 5 sa za slová „manželia“ v príslušnom gramatickom tvare vkladajú slová „alebo partneri 42a)“.

 

Čl. XVIII

 

Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov sa mení a dopĺňa takto:

 

1. Za slovo „manželstvo“ alebo slovo „manžel“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prechodných ustanovení dopĺňajú slová „alebo partnerstvo“ alebo slová „alebo partner“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

2. V § 31 ods. 7 sa za slová „o rozvode manželstva“ vkladá čiarka a slová „zrušenia partnerstva“.

3. V § 70 ods. 5 sa v úvodnej vete za slová „skončilo rozvodom alebo“ vkladajú slová „jeho registrované partnerstvo bolo zrušené alebo jeho manželstvo alebo registrované partnerstvo“.

Čl. XIX

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z.z., zákona č. 12/1998 Z.z., zákona č. 457/2000 Z.z., zákona č. 162/2001 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 531/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 432/2004 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 621/2005 Z.z., zákona č. 24/2007 Z.z., zákona č. 273/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 511/2007 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 71/2009 Z.z., zákona č. 503/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z. a zákona č. 381/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 2 ods. 2 v druhej vete sa za slová „o rozvode manželstva“ vkladá čiarka a slová „o zrušenie partnerstva“, za slová „o neplatnosti manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva“ a za slovo „manželstvo“ sa vkladajú slová „alebo partnerstvo“.

 

2. V sadzobníku súdnych poplatkov v časti I Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní sa v položke 7 dopĺňajú písmená c) a d), ktoré znejú:

„c) o zrušenie partnerstva .........66 eur;

 

d) o neplatnosti partnerstva alebo o určenie, či tu partnerstvo je alebo nie je ........66 eur.“.

3. V sadzobníku súdnych poplatkov v časti I Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní sa položka 8 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

 

„c) z návrhu na určenie výživného medzi partnermi, príspevku na výživu partnera po zrušení partnerstva a z návrhu o ich zvýšenie 2% z ceny predmetu najmenej 16,50 eura;

 

d) z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi partnermi, príspevku na výživu partnera po zrušení partnerstva 2% z ceny predmetu konania najmenej 16,50 eura.“.

 

 

Čl. XX

 

Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 250/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 8 ods. 3 písm. d) znie:

 

„d) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva alebo o zrušení partnerstva, úmrtný list manžela alebo partnera, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, alebo žiadateľ uzavrel registrované partnerstvo alebo jeho registrované partnerstvo zaniklo alebo bolo zrušené.“.

 

2. V § 9 ods. 6 písm. c) znie:

 

„c) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva alebo o zrušení partnerstva, úmrtný list manžela alebo partnera, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, alebo žiadateľ uzavrel registrované partnerstvo alebo jeho registrované partnerstvo zaniklo alebo bolo zrušené.“.

 

3. V § 9a ods. 4 písm. c) znie:

 

„c) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, potvrdenie o uzavretí registrovaného partnerstva, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva alebo o zrušení partnerstva, úmrtný list manžela alebo partnera, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, alebo žiadateľ uzavrel registrované partnerstvo alebo jeho registrované partnerstvo zaniklo alebo bolo zrušené.“.

 

 

Čl. XXI

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 167/2008 Z.z., zákona č. 214/2008 Z.z., zákona č. 264/2008 Z.z., zákona č. 405/2008 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č. 451/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 495/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 45/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 274/2009 Z.z., zákona č. 292/2009 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č. 305/2009 Z.z., zákona č. 307/2009 Z.z., zákona č. 465/2009 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z., zákona č. 568/2009 Z.z., zákona č. 570/2009 Z.z., zákona č. 594/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 92/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 514/2010 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 39/2011 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona č. 200/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 254/2011 Z.z., zákona č. 256/2011 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 324/2011 Z.z., zákona č. 342/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 381/2011 Z.z., zákona č. 392/2011 Z.z., zákona č. 404/2011 Z.z., zákona č. 405/2011 Z.z., zákona č. 409/2011 Z.z., zákona č. 519/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 49/2012 Z. z. a zákona č. 96/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti II Vnútorná správa sa za položku 18 vkladá položka 18a, ktorá znie:

 

„Položka 18a

a) Povolenie uzavrieť partnerstvo pred iným než príslušným matričným úradom16a) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 eura

b) Uzavretie partnerstva pred iným než príslušným matričným úradom 16a) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 eura

c) Povolenie uzavrieť partnerstvo mimo určenej doby 16,50 eura

d) Povolenie uzavrieť partnerstvo mimo úradne určenej miestnosti 66 eur

e) Povolenie uzavrieť partnerstvo pred iným než príslušným matričným úradom 16a) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 33 eur

f) Uzavretie partnerstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 eur g) Uzavretie partnerstva, ak ani jedna z osôb, ktorá chce uzavrieť partnerstvo nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199 eur

h) Zrušenie partnerstva vyhlásením partnerov 16,50 eura

 

Oslobodenie

 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré chcú uzavrieť partnerstvo a ktoré ho uzatvárajú pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jednej z nich.

 

Poznámky

 

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jednej z osôb, ktorá chce uzavrieť partnerstvo.

2. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa partnerstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia partnerstva do matriky.

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena g) tejto položky, poplatok podľa písmena f) tejto položky sa nevyberie.

4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie partnerstva (delegujúci matričný úrad).

5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa partnerstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia partnerstva do matriky.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

 

„16a) § 3 zákona č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti II Vnútorná správa sa v poznámke 1. v položke 19 za slovo „manželov“ vkladajú slová „alebo partnerov“.

 

Čl. XXII

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z., zákona č. 198/2002 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 13/2006 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 564/2008 Z.z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. § 5 znie:

 

㤠5

 

Štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku priezvisko, ktoré nadobudol podľa tohto zákona, podľa predchádzajúcich právnych predpisov3) alebo pri uzavretí manželstva 3a) alebo partnerstva 3aa) v tvare a poradí uvedenom v matrike v knihe narodení, v knihe manželstiev alebo v knihe partnerstiev.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa) znie:

„3aa) § 5 zákona č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

2. V § 6 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie:

 

„(4) Zmenu priezviska možno povoliť aj na základe spoločnej žiadosti oboch partnerov, ak ide o zmenu priezviska

a) partnerov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko,

b) jedného z partnerov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho partnera,

 

c) jedného z partnerov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,

d) jedného z partnerov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím partnerstva,

e) jedného z partnerov, ktorý prijal pri uzavretí partnerstva spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné, alebo

f) jedného z partnerov, ktorý prijal pri uzavretí partnerstva spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie.

 

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

 

3. V § 7 ods. 2 písmeno a) sa na konci dopĺňajú slová „alebo po zániku partnerstva 3ba)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba) znie:

„3ba) § 14 a nasl. zákona č. ... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

4. V § 11 ods. 1 písm. a) sa za slová „a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena“ vkladajú slová „a dátum a miesto uzavretia partnerstva, ak osoba uzavrela partnerstvo“ a v písmene d) sa za slovo „manžela“ vkladajú slová „alebo partnera“.

 

5. V § 11 ods. 2 sa v písmene b) vkladajú slová „alebo výpis z knihy registrovaných partnerstiev, ak osoby, ktorých sa žiadosť týka uzavreli partnerstvo“ a v písmene c) sa za slová „je rozvedená,“ vkladajú slová „alebo doklad o zániku partnerstva“.

 

 

Čl. XXIII

 

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 216/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

 

1. V § 15 písm. c) sa vkladá nový bod 2 ktorý znie:

 

„2. údaje o osobe partnera:

2a. meno,

2b. priezvisko,

2c. rodné priezvisko,

2d. rodné číslo,“.

 

Body 2 až 4 sa označujú ako body 3 až 5.

 

2. V § 15 písm. d) sa vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:

 

„6. údaje o zrušení registrovaného partnerstva,

7. údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení registrovaného partnerstva za neplatné,“.

 

Body 6 až 8 sa označujú ako body 8 až 10.

 

3. V § 16 písm. c) sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:

 

„2. osobné údaje partnera:

2a. meno,

2b. priezvisko,

2c. rodné priezvisko,

2d. rodné číslo,“.

 

Body 2 až 4 sa označujú ako body 3 až 5.

 

4. V § 16 písm. d) sa vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú:

 

„5. údaje o zrušení registrovaného partnerstva,

6. údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení registrovaného partnerstva za neplatné,“.

 

Body 5 až 7 sa označujú ako body 7 až 9.

 

Čl. XXIV

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 198/2002 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 2 ods. 1 sa za slovo „manželstvo“ vkladajú slová „alebo partnerstvo“.

 

2. V § 2 ods. 2 sa za slová „uzavretí manželstva“ sa vkladajú slová „alebo uzavretí partnerstva“ a za slová „rozvodu manželstva“ sa vkladajú slová „alebo zrušení partnerstva“.

 

3. V § 2 ods. 3 sa za slová „kniha manželstiev“ vkladá čiarka a slová „kniha registrovaných partnerstiev“.

 

4. V § 3 ods. 2 sa za slová „sobášny list“ vkladá čiarka a slová „potvrdenie o uzavretí partnerstva, potvrdenie o zrušení partnerstva“.

 

5. V § 5 ods. 2 a ods. 3 sa za slová „kniha manželstiev“ v príslušnom gramatickom tvare vkladá čiarka a slová „kniha registrovaných partnerstiev“ v príslušnom gramatickom tvare.

 

6. Za § 11 vkladá nový § 11a, ktorý znie:

 

㤠11a

Na zápis uzavretia partnerstva a zrušenia partnerstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo partnerstvo3a).“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

„3a) Zákon č. ......... Z. z. o registrovanom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

7. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

 

㤠14a

 

Do knihy registrovaných partnerstiev sa zapisuje

a) deň, mesiac a rok uzavretia partnerstva a ak sa partnerstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia partnerstva,

 

b) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav osôb, ktoré uzavreli partnerstvo (ďalej len "partneri"),

 

c) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov partnerov,

 

d) dohoda partnerov o priezvisku,

 

e) štátne občianstvo partnerov,

 

f) deň, mesiac a rok zápisu.

 

g) deň, mesiac, rok vyhlásenia partnerov o zrušení partnerstva.“.

 

8. V § 16 sa dopĺňa písm. d), ktoré znie:

 

„d) ak o to požiada partnerka pri zápise uzavretia partnerstva do knihy registrovaných partnerstiev podľa § 14a.“.

 

9. V § 17 sa za slovo „manželstva“ vkladá čiarka a slová „alebo uzavretie alebo zrušenie partnerstva“.

 

10. V § 17a sa za slovo „manželstva“ vkladá čiarka a slová „alebo uzavretia alebo zrušenia partnerstva“.

 

11. V § 18 ods. 2 sa za slovo „manžel“ vkladajú slová „alebo partner“.

 

12. V § 19 sa za ods. 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

 

„(3) Úradný výpis z knihy partnerstiev (ďalej len "potvrdenie o uzavretí partnerstva") obsahuje

 

a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,

b) deň, mesiac, rok a miesto uzavretia partnerstva,

 

c) meno, 6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko partnerov a ich rodné čísla,

d) deň, mesiac, rok, miesto narodenia partnerov,

e) meno, 6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko rodičov partnerov,

f) dohodu partnerov o priezvisku,

g) deň, mesiac, rok a miesto zrušenia partnerstva.“.

h) deň, mesiac a rok vyhotovenia potvrdenia o uzavretí partnerstva alebo o zrušení partnerstva, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.“.

 

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.

 

13. V § 19 ods. 6 sa za slová „V rodnom liste“ vkladá čiarka a za slovo „sobášnom liste“ sa vkladajú slová „alebo potvrdení o uzavretí partnerstva alebo zrušení partnerstva“.

 

14. V § 22 ods. 1 sa za slová „O narodení“ vkladá čiarka a za slová „uzavretí manželstva“ sa vkladajú slová „alebo partnerstva“, za slová „rodný list“ sa vkladá čiarka a za slová „sobášny list“ sa vkladajú slová „alebo potvrdenie o uzavretí partnerstva alebo o zrušení partnestva“.

 

15. V § 22a sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva“.

 

16. Za II. časť sa vkladá III. časť, ktorá znie:

 

„III. ČASŤ

 

POSTUP PRED UZAVRETÍM A PRED ZRUŠENÍM PARTNERSTVA

 

§ 29a

 

(1) Osoby, ktoré chcú uzavrieť partnerstvo, vypĺňajú pred vyhlásením partnerstva predpísané tlačivo a predložia ho príslušnému matričnému úradu.

 

(2) K tlačivu podľa odseku 1 štátny občan Slovenskej republiky matričnému úradu predloží tieto doklady:

 

a) rodný list,

b) doklad o štátnom občianstve,

c) potvrdenie o pobyte,

d) úmrtný list zomretého partnera alebo manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo potvrdenie o uzavretí partnerstva, ktoré zaniklo smrťou partnera, alebo doklad o zrušení partnerstva, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,

e) doklad o rodnom čísle 15).

 

(3) Doklady uvedené v odseku 2 písm. b), c) a e) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

 

(4) Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený v odseku 2 písm. c), vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad uvedený v odseku 2 písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

 

(5) Cudzinec pred uzavretím partnerstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím partnerstva tieto doklady:

 

a) rodný list,

b) doklad o spôsobilosti na uzavretie partnerstva,

c) doklad o štátnom občianstve,

d) doklad o pobyte,

e) potvrdenie o osobnom stave,

f) úmrtný list zomretého partnera alebo manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,

g) doklad o zrušení partnerstva, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení partnerstva alebo manželstva za neplatné,

h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

 

(6) Doklady uvedené v odseku 5 písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.

 

(7) Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozhodnutie podľa odseku 5 písm. g) a toto je vydané súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona 16). Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov. 17)

 

(8) Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie partnerstva, požiada príslušný obvodný úrad o ich preverenie; o preverení urobí obvodný úrad záznam.

 

§ 29b

 

(1) Príslušný matričný úrad pred vyhlásením o uzavretí partnerstva overí totožnosť oboch partnerov z predložených dokladov totožnosti.

(2) Pokiaľ osoba, ktorá chce uzavrieť partnerstvo nehovorí alebo nerozumie slovenskému jazyku alebo je nepočujúca alebo nemá, je oprávnená vykonať vyhlásenie pred tlmočníkom 7).

(3) O uzavretí partnerstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí partnerstva musí obsahovať

a) mená, priezviská a rodné čísla osôb, ktoré chcú uzavrieť partnerstvo a ich podpisy,

b) dátum a miesto uzavretia partnerstva,

c) meno, priezvisko a podpis matrikára,

d) dohodu osôb, ktoré chcú uzavrieť partnerstvo o priezvisku,

e) meno, priezvisko a podpis tlmočníka8), ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí partnerstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,

f) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo partnerstvo.

 

§ 29c

 

(1) Osoby, ktoré chcú zrušiť partnerstvo, vypĺňajú pred vyhlásením o zrušení partnerstva predpísané tlačivo a predložia ho príslušnému matričnému úradu.

 

(2) Príslušný matričný úrad pred vyhlásením o zrušení partnerstva overí totožnosť oboch partnerov z predložených dokladov totožnosti.

 

(3) Pokiaľ osoba, ktorá chce zrušiť partnerstvo nehovorí alebo nerozumie slovenskému jazyku alebo je nepočujúca alebo nemá, je oprávnená vykonať vyhlásenie pred tlmočníkom 7).

(4) O zrušení partnerstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o zrušení partnerstva musí obsahovať

a) mená, priezviská a rodné čísla osôb, ktoré chcú zrušiť partnerstvo a ich podpisy,

b) dátum a miesto uzavretia partnerstva,

c) dátum a miesto zrušenia partnestva,

d) meno, priezvisko a podpis matrikára,

e) meno, priezvisko a podpis tlmočníka8), ak sa jeho prítomnosť pri zrušení partnerstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,

f) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa partnerstvo zrušilo.“.

 

Doterajšia III. časť sa označuje ako IV. časť.

 

17. V § 30 sa za slová „ani jeden zo snúbencov“ vkladajú slová „alebo osôb, ktoré chcú uzavrieť partnerstvo“, za slovo „snúbenci“ sa vkladajú slová „osoby, ktoré chcú uzavrieť partnerstvo“ a slová „vyhlásenie o uzavretí manželstva“ sa vkladajú slová „alebo vyhlásenie o uzavretí partnerstva“.

 

18. V § 34 sa za slovo „manželstva“ vkladajú slová „alebo partnerstva“, za slová „knihy manželstiev“ sa vkladá čiarka a slová „knihy registrovaných partnerstiev“.

 

 

Čl. XXV

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

S Dankom vraj poslanci SNS nehovorili, koaličná rada bude v piatok

Predseda SNS vraj esemeskou oznámil, že jeho ministri na rokovanie vlády tak skoro neprídu.

DOMOV

Soták nie je jediným podnikateľom, ktorý zachraňoval politikov

Veľkopodnikateľ sa k situácii v školstve už vyjadrovať nechce.

KOMENTÁRE

Spotený Plavčan, Kysučan v maskáčoch. To je výsmech

Pričasto sa na úvod diskusie dozvieme, že niekto ráčkuje.


Už ste čítali?